for poverty people over the world

Thông tin trong weblog này không phải là một lời giới thiệu hợp pháp, hoặc được ủy quyền của các Platform trích dẫn ở đây, theo quy định của Luật, chúng tôi không lôi kéo, gạ gẫm liên quan đến các Platform này và các chương trình tương tự có liên quan. Tất cả các trích dẫn dựa trên cơ sở nỗ lực tốt nhất và kết quả giao dịch trước đó. Hơn nữa, chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi không phải môi giới hoặc đại lý chứng khoán được cấp phép hoặc nhà tư vấn đầu tư , và cả người viết và người đọc tuyên bố rằng thông tin/weblog này không nhằm mục đích mua, bán, hoặc giao dịch chứng khoán, hoặc cung cấp lời khuyến cáo hoặc tư vấn đối với bất kỳ hoạt động nào như vậy, ngoại trừ chỉ đơn thuần trao đổi các ý tưởng. Nội dung của weblog này KHÔNG cấu thành một hợp đồng dịch vụ hoặc hứa hẹn dịch vụ hay đầu tư hoặc vốn đầu tư được hứa hẹn đối với bất kỳ ý tưởng, khái niệm, dự án nào được tham chiếu hoặc trực tiếp được định danh trong cấu trúc hoặc một phần có liên quan của trang weblog này.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Weblog TheGlobalState không phải là công ty tài chính, cố vấn đầu tư của Việt Nam hay thành viên của các hiệp hội tài chính. Tất cả các bài viết và các tài liệu liên quan trong weblog này không bao giờ được coi là khuyến nghị đầu tư với bất kỳ mục đích nào, trong bất kỳ hình thức hoặc nội dung nào. Khi đọc các mục và thông tin trên website này, độc giả thừa nhận hiểu rõ cảnh báo trong tuyên bố miễn trách nhiệm này. Tất cả các thông tin được cung cấp trong Weblog TheGlobalState.wordpress.com chỉ giành cho mục đích thông tin, và không được xem như là kênh tư vấn tài chính cá nhân. Bất kỳ tham chiếu đến một chiến lược giao dịch cụ thể chỉ là thông tin hỗ trợ trong việc học tập, thể hiện quan điểm của tác giả bài viết về vấn đề đang xem xét, chỉ có giá trị khuyến nghị tại thời điểm đó, và KHÔNG BAO GIỜ được căn cứ vào đó để ra các quyết định đầu tư trong tương lai.

Các hoạt động đầu tư, giao dịch liên quan đến Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Quỹ Tương hỗ, Góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân, Chuyễn nhượng công cụ tài chính, và tất cả các hình thức đầu tư thay thế khác chứa đựng rủi ro, nguy cơ mất mát tài sản thực tế và có thể không thích hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Tất cả các nhà đầu tư phải tự đánh giá các hình thức đầu tư mà họ quan tâm, và không dựa trên ý kiến của Weblog TheGlobalState hay bất kỳ ý kiến của độc giả bình luận trên Weblog TheGlobalState. Bất kỳ tài liệu tham khảo liên quan đến một công ty cụ thể hoặc chiến lược kinh doanh phải được đánh giá bởi chính các nhà đầu tư tiềm năng, và do đó, không có trách nhiệm pháp lý phát sinh cho Weblog TheGlobalState cho bất kỳ sự kiện nào xảy ra theo kết quả của những ý kiến​, tài liệu tham khảo này.

Chúng tôi không đảm bảo thông tin như vậy là chính xác hoặc đầy đủ, và vì vậy, không nên dựa vào những thông tin như vậy để đưa ra các quyết định giao dịch, đầu tư. Các thông tin tư vấn giao dịch phản ánh sự đánh giá của chủ nhân weblog tại thời điểm xác định, cụ thể và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Không có sự bảo đảm rằng BẤT KỲ thông tin  được cung cấp bởi Weblog TheGlobalState có kết quả trong các giao dịch có lợi nhuận hoặc quyết định đầu tư. Tất cả các quyết định giao dịch và đầu tư được thực hiện bời người chủ tài khoản, và không được dựa trên thông tin xuất phát, bắt nguồn từ weblog này, hoặc bất kỳ cá nhân nào tự xưng là có quan hệ dưới bất kỳ hình thức nào với Weblog TheGlobalState.

Weblog TheGlobalState và các thành viên của nó không có trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ hành động nào mà là kết quả từ việc đọc, truyền thông, ứng dụng, hoặc phân phối lại bất kỳ tài liệu cung cấp trên weblog này.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ TÀI SẢN

Mặc dù Weblog TheGlobalState có thể tham khảo, dẫn chiếu đến các phương pháp bảo vệ tài sản, tất cả các mục và tài liệu này CHỈ cho mục đích thông tin. Bất kỳ thông tin có nguồn gốc từ website này liên quan đến bảo vệ tài sản và thành lập công ty nước ngoài không được xem xét để đưa ra các quyết định liên quan trong tương lai. Tất cả tài liệu ở mức độ nguyên vẹn cao nhất và được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng Weblog TheGlobalState không đảm bảo cho sự chính xác hoặc đang thay đổi của thông tin này. Ngoài ra, như với tất cả các thông tin trên website này, Weblog TheGlobalState và các thành viên của nó  không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành động nào mà kết quả  từ việc đọc, ứng dụng, truyền thông, hoặc phân phối lại của các tài liệu này.

Weblog TheGlobalState không được coi là một cố vấn thuế được cấp phép, và KHÔNG ĐƯỢC căn cứ để tư vấn thuế hoặc đầu tư. Các quy định về thuế khác nhau giữa các khu vực pháp lý, và các độc giả của weblog này chịu trách nhiệm trước pháp luật về thuế và báo cáo thuế tại quốc gia mà họ cư trú. Mỗi độc giả phải hiểu, thừa nhận và tuân thủ pháp luật thuế tại địa phương của họ, và sẽ KHÔNG cân nhắc hay dựa vào các thông tin từ website này đưa ra các quyết định liên quan đến thuế. Tất cả các thông tin liên quan đến các loại thuế KHÔNG và KHÔNG BAO GIỜ được dựa vào, dẫn chiếu để tham khảo, cũng như Weblog TheGlobalState không có tuyên bố hay bảo đảm sự chính xác của các tài liệu này.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BLOG/FORUM

Các Bài viết / Bình luận: Tất cả các bình luận được đăng bởi độc giả là những quan điểm riêng của tác giả bình luận đó (của “độc giả” đó), và không phản ánh quan điểm của Weblog TheGlobalState hoặc bất kỳ thành viên nào Weblog TheGlobalState. Weblog TheGlobalState sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chính xác hay tính hợp pháp của bất cứ thông tin nào được đăng bởi độc giả, hoặc các thành viên của Weblog TheGlobalState. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lựa chọn tham gia trong một thỏa thuận giao dịch/kinh doanh tài chính thực hiện với cá nhân hoặc tổ chức thông qua Weblog TheGlobalState hoặc website của đối tác được chấp thuận của Weblog TheGlobalState PHẢI tự thực hiện các thỏa thuận đó và chịu rủi ro riêng cho các hành động của họ. Weblog TheGlobalState sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại/bồi thường cho BẤT KỲ thỏa thuận kinh doanh, hoặc giao dịch tài chính hình thành thông qua weblog TheGlobalState.wordpress.com. Tất cả tài liệu trên TheGlobalState.wordpress.com KHÔNG BAO GIỜ được căn cứ vào đó khi đưa ra các quyết định trong tương lai. Weblog TheGlobalState không xác nhận, bảo lãnh, hoặc hỗ trợ bất cứ thông tin nào trên weblog TheGlobalState và KHÔNG phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào kết quả từ việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào của nó.

Bởi vì weblog TheGlobalState cho phép các độc giả nêu ý kiến ​​trên weblog, nhưng chủ nhân của weblog không được coi là “nhà xuất bản”  hoặc “phát ngôn” của các bài viết có ở đây, và do đó không liên đới chịu trách nhiệm pháp lývới các ý kiến  ngay cả khi chúng chứa các thông tin sai lệch, không chính xác.

CÁC LIÊN KẾT NGOÀI:

Độc giả  nhận thức rõ ràng rằng: một số website mà bạn có thể liên kết đến thông qua website của tôi không được hỗ trợ bởi Weblog TheGlobalState và được duy trì bởi các thực thể bên ngoài. Bởi vì các tài liệu được tạo ra và có sẵn trên các website không nằm dưới sự kiểm soát của chủ nhân của Weblog TheGlobalState, tôi KHÔNG làm đại diện và gửi cho độc giả các website, hoặc tài liệu bạn có thể tìm thấy trên các website này. Trên thực tế, việc Weblog TheGlobalState đã và đang liên kết đến các website KHÔNG thiết lập sự chứng thực hay khuyến cáo nào với các thông tin trên website liên kết. Các liên kết đến các website được cung cấp chỉ và chỉ cho mục đích thông tin. Weblog TheGlobalState không hỗ trợ thông tin của bất kỳ website hoặc công ty khác, và KHÔNG chịu trách nhiệm pháp lý liên đới cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra từ bất kỳ website mà weblog TheGlobalState.wordpress.com liên kết đến hoặc được liên kết từ đó.

BẢO MẬT:

Khi một khách truy cập đăng bình luận/chủ đề, Weblog TheGlobalState được tự động thông báo và nhận thông tin tổng quát (địa chỉ IP, email, tên) liên quan đến bình luận. Thông tin này được lưu trữ bởi Weblog TheGlobalState và hoàn toàn được bảo mật. Nếu người nêu ý kiến quan tâm với cách sử dụng thông tin của bạn, xin vui lòng liên hệ Weblog TheGlobalState trực tiếp xóa ngay lập tức. Việc loại bỏ tất cả các thông tin cá nhân dẫn đến sự mất mát của bất kỳ nội dung mà người nêu ý kiến có thể đã đóng góp cho weblog, bao gồm tất cả các bài viết và dữ liệu lưu trữ.

NỘI DUNG WEBLOG:

Tất cả nội dung của weblog này, ngoại trừ các ý kiến của độc giả, là ý kiến ​​của tác giả, nhưng KHÔNG đại diện cho quan điểm hay ý kiến ​​của Weblog TheGlobalState. Chủ nhân weblog KHÔNG PHẢI là một nhà tư vấn đầu tư, chuyên gia thuế, hoặc môi giới được cấp phép, và độc giả KHÔNG BAO GIỜ nên thay thế, dẫn chiếu thông tin từ weblog của tôi như thông tin thu thập từ các nhà chuyên nghiệp hoặc chuyên gia có kinh nghiệm. Tôi khuyên độc giả luôn luôn tham khảo ý kiến ​​với một cố vấn được cấp giấy phép trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến thông tin trên weblog này. Nội dung của weblog này không được dự kiến đưa ra để gây ra thiệt hại, nhưng  nếu bạn có bất cứ  băn khoăn về nội dung của chúng, xin vui lòng liên hệ với tôi. Việc không đồng ý với nội dung của website không phải và là không đủ căn cứ để bạn có thể yêu cầu Weblog TheGlobalState loại bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ ý kiến, bài viết, thông tin có trên weblog này. Việc gỡ bỏ được sẽ được đánh giá theo từng trường hợp và không được thực hiện theo yêu cầu.

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN:

Tất cả văn bản, hình ảnh, và nội dung khác trên Weblog TheGlobalState này là tài sản của chủ nhân weblog và một đối tác được chấp thuận bằng văn bản chủ nhân weblog, trừ khi có ghi chú khác. Độc giả không được phép tái xuất bản, bán, sửa đổi bất kỳ phần nào của weblog này, và những ai vi phạm chính sách này có thể phải đối mặt với truy tố hình sự.

Độc giả được chào đón tại weblog của tôi và thảo luận nội dung của nó một cách tôn trọng, điều mà tôi luôn khuyến khích. Khi độc giả trích dẫn hoặc liên kết đến weblog của tôi, xin vui lòng bao gồm tên liên kết trong website của độc giả. Trừ những quy định bởi Weblog TheGlobalState không cá nhân/tổ chức nào được quyền sử dụng nội dung của website này vì động cơ lợi nhuận cá nhân. SAO CHÉP, SỬA ĐỔI, TÁI XUẤT BẢN, TẢI LÊN, ĐĂNG TIN/BÀI, TRUYỀN DẪN, hoặc NHÂN BẢN TRÁI PHÉP BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TRÊN WEBSITE NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC DẪN CHIẾU NHƯ MỘT HÀNH VI VI PHẠM BẢN QUYỀN VÀ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:

TÁC GIẢ, HOẶC WEBLOG THEGLOBALSTATE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN ĐƠI NÀO TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO  XẢY RA THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT LIÊN QUAN ĐẾN WEBLOG NÀY.

Mỗi độc giả hiểu và thừa nhận rằng họ đã vào và đọc tuyên bố miễn trách nhiệm bằng việc duyệt weblog của tôi, và thừa nhận giới hạn về trách nhiệm pháp lý.

Không giới hạn bởi các điều khoản nêu trên, Weblog TheGlobalState sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào cho bất kỳ sự thất bại, tổn thất hoặc sự chậm trễ kết quả vượt ngoài sự kiểm soát hợp lý của mình. Như đã tuyên bố ở các mục trước, Weblog TheGlobalState không chịu trách nhiệm pháp lý liên đới cho  nội dung  của bất kỳ ý kiến mà độc giả, khách vãng lai, hoặc các tác giả có thể đăng tại Blog, forum, hoặc website  của họ.

NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG:

Bằng việc truy cập website này, bạn đồng ý và thừa nhận rằng Weblog TheGlobalState, các độc giả của Weblog TheGlobalState và chủ sở hữu weblog (gọi chung  là “Người Bồi thường”) sẽ không bị làm hại hoàn toàn bởi bất kỳ và tất cả bởi các tuyên bố, trách nhiệm, mất mát, và tổn thất gây ra bởi các bên thứ ba (Bao gồm nhưng không giới hạn: các yêu cầu bồi thường thiệt hại, các khoản thanh toán, chi phí pháp lý, kiện dân sự, vv).

CHÚ Ý:

Chúng tôi, trừ khi được định nghĩa, dẫn chiếu khác, KHÔNG CÓ BẤT KỲ giao tiếp trực tiếp với một nhân viên của các nhóm giao dịch, hay là các nhà quản lý chương trình nào.

Advertisements

Tag Cloud